Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje

20.04.2021

Općina Žakanje raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje.

1. Prodaje se poljoprivredno zemljište i to:

- k.č.br. 1676, površine 1.432 m2, k.o. Bubnjarci

 - k.č.br. 2362/3, površine 86 m2, k.o. Bubnjarci

ukupno 1.518 m2

2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

3. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 4.538,82 kn odnosno 2,99 kn/m2 .

4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

5. Ponuditelji ponudu predaju na obrascu Prilog 1 koji je sastavni dio ovog Natječaja te prilažu:

- fizičke osobe dokaz o prebivalištu (preslik osobne iskaznice)

- pravne osobe dokaz o sjedištu (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,

6. Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Žakanje.

7. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje, u zatvorenom omotu s naznakom „ ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj.“

8. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

9. Otvaranje ponuda obavit će se 03. svibnja 2021. u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Žakanje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

10. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

11. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na žiroračun Općine Žakanje  HR15 2400 0081 8530 0000 2, model: HR 68, PNB: 7706-OIB cjelokupni iznos  prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude.

12. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama.

13. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

14. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na telefon  047/757-836 svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.


Prilog 1. Obrazac za podnošenje ponude


Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje