Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Jedinstveni upravni odjel

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje:

1. Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec. - Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Telefon: 047/757-836

Mobitel: 099/316-4082

e-pošta: procelnik@opcina-zakanje.hr

Upravlja, organizira i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti odjela i poduzima mjere za efikasno poslovanje odjela

Obavlja poslove iz djelokruga službeničkih odnosa (donošenje rješenja o prijmu u službu, rasporedu službenika i namještenika na radno mjesto, ocjenjivanju i dr.), brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti

Brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze načelnika i Općinsko vijeće, priprema nacrte akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik te u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice Općinskog vijeća

Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Općinskog vijeća, poslove stručne pomoći i izrade prijedloga akata za mjesne odbore, imovinsko pravne poslove, te organizira izvršenje poslova vezano uz društvene djelatnosti (kultura, sport, školski i predškolski odgoj, socijalna skrb, tehnička kultura), turizam, ugostiteljstvo i informiranje te obavlja i druge poslove po uputama Općinskog načelnika.

Obavlja operativne i stručne poslove na izradi nacrta i prijedloga proračuna Općine, izmjena i dopuna proračuna, te izrađuje prateću dokumentaciju, u skladu sa zakonskim propisima organizira administrativni rad i čuvanje arhivske građe u Općini, sudjeluje u izradi i osigurava provedbu socijalnog programa, programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, programa kulture, školstva, predškolskog odgoja i obrazovanja, religije, športa i vatrogastva

Sukladno zakonu samostalno vodi postupak i rješava upravne i neupravne predmete u prvom stupnju iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Prati i primjenjuje propise iz djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi brigu o pravodobnom i zakonitom donošenju i usklađenju općih akata s novim odnosno s izmjenama i dopunama važećih propisa, sudjeluje u pripremi i izradi akata koje donose tijela Općine, vodi brigu o otpremanju općih akata na nadzor

Stručno komunicira izvan Odjela s tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

Upravlja i vodi postupke javne nabave, vodi evidencije javne nabave te priprema i predlaže sklapanje ugovora

Prati mogućnosti i surađuje na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata i programa  financiranih od fondova EU i drugih izvora financiranja

Obavlja i druge poslove u skladu s zakonom i Statutom Općine, odlukama Općinskog vijeća te po uputama općinskog načelnika

 


2. Mirjana Bukovac - Referent za financije i 
računovodstvo 
Telefon: 047/757-836
e-pošta: racunovodstvo@opcina-zakanje.hr

Vrši obračun plaća, drugih naknada i drugih dohodaka, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obračunava putne naloge, provodi plaćanja, izrađuje propisana financijska i knjigovodstvena izvješća, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomoćne knjige i evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine Općine, provodi računovodstveno financijske poslove, vodi blagajničko poslovanje

Sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Općine Žakanje, te izradi prijedloga izmjena i dopuna proračuna kao i izvješće o fiskalnoj odgovornosti, prati proračunske pozicije, te o tome izvješćuje pročelnika

Obavlja poslove riznice Općine Žakanje te za proračunske korisnike vrši obračun plaća, drugih naknada i drugih dohodaka, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obračunava putne naloge, provodi plaćanja, izrađuje propisana financijska i knjigovodstvena izvješća, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomoćne knjige i evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine proračunskog korisnika, provodi računovodstveno financijske poslove te vodi blagajničko poslovanje

 


3. Ivan Sopčić - Stručni suradnik za komunalne poslove

Telefon: 047/757-836

Mobitel: 099/2757-836

e- pošta: ivan.sopcic@opcina-zakanje.hr  

Obavlja upravne, stručne, tehničke i ostale poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, vodoopskrbe, zaštite čovjekovog okoliša, graditeljstva i urbanizma u skladu s važećim zakonskim propisima

Vodi upravni postupak u svezi zaduženja i naplate komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine

Sudjeluje u pripremi programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa održavanja komunalne infrastrukture, prati stanje, održavanje i gradnju komunalne infrastrukture

Predlaže i vodi poslove u svezi s uređenjem naselja, povećanjem kvalitete stanovanja, izgradnjom i održavanjem komunalnih i drugih objekata te osiguranjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti

Sudjeluje u organiziranju pravovremenog izvođenja radova, kontrole kvalitete nad izvođenjem radova na održavanju nerazvrstanih cesta, horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, javne rasvjete, uređenju javnih i zelenih površina, komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

 


4. Marija Martinac - referent za administrativne poslove  

Telefon: 047/757-836

e-pošta: opcina.zakanje1@opcina-zakanje.hr  

Vodi administrativne, tehničke i protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika i Jedinstveni upravni odjel, prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama, vodi poslove pisarnice, zaprima i pregledava pismena i druge pošiljke, iste razvrstava, raspoređuje, upisuje u odgovarajuće evidencije, dostavlja u rad te otprema i razvodi akte

Vodi propisane evidencije uredskog poslovanja i poslove pismohrane (čuvanje, korištenje, izlučivanje dokumentacije), te je odgovoran je za korištenje i čuvanje pečata i štambilja Općine Žakanje

Vodi kadrovsku evidenciju  – evidencije o radnicima, vrši prijave i odjave nadležnim tijelima, izrađuje izvješća za potrebe kontrole uplate doprinosa

U suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela, umnožava i slaže materijale za sjednice; sudjeluje u izradi prijedloga odluka i ostalih općih akata, piše zaključke i odluke sa sjednica, te samostalno izrađuje dopise, uvjerenja, izvješća i ugovore

Obavlja pomoćne poslove u području  predškolskog odgoja, kulture, športa, tehničke kulture, školstva, dobrovoljnog vatrogastva, udruga građana, socijalne skrbi i drugo

Vodi brigu o uređivanju i ažuriranju web-stranice Općine te uređuje i izrađuje Službeni glasnik Općine Žakanje

Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika5. Zlatko Gršić - domar / komunalni radnik

Telefon: 047/757-836

domar:

Skrbi o cjelokupnoj imovini u vlasništvu Općine Žakanje (općinski prostori i ostali prostori u vlasništvu Općine Žakanje)

Vrši nadzor nad ispravnošću uređaja, opreme i sredstva za zaštitu od požara

Vodi brigu o popravcima i servisima na svim instalacijama

Popravlja kvarove manjeg opsega na vodovodnoj i električnoj instalaciji te centralnom grijanju

Otklanja manje stolarske, staklarske i druge kvarove

Obavlja poslove održavanja zgrada u vlasništvu općine, obavlja manje popravke i brine o redovnom održavanju, predlaže izvanredno održavanje. U slučaju većih kvarova izvješćuje pročelnika i prema odluci pročelnika organizira otklanjanje većih kvarova

Vodi brigu o  postavljanju i skidanju zastava ispred zgrade i na svim potrebnim mjestima

Rukuje sa sistemom grijanja prostorija, kontrolira i nadzire rad sistema kotlovnice i instrumenata u njoj, uređuje i čisti postrojenja grijanja, odnosno prostorije kotlovnice

Vodi brigu o stanju potrebne količine goriva za grijanje-loživog ulja

Obavlja poslove dostavljača

Dostavlja potrebni kancelarijski materijal i materijal za održavanje higijenskih uvjeta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine

Vodi brigu o čistoći službenih automobila, puni gorivo te ih vozi na servis i popravak, vodi brigu o registraciji i servisiranju službenih automobila, vodi brigu i evidenciju o korištenju službenih automobila,

Pomaže u tehničkim i drugim poslovima oko pripreme protokolarnih svečanosti koje organizira Općina Žakanje

Obavlja i druge tekuće poslove po nalogu pročelnika.

komunalni radnik:

Održava javne zelene površine

Održava groblja i mrtvačnica unutar groblja

Održava čistoću javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta)

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.6. Marija Martinac- referent - komunalni redar

Telefon: 047/757-836

Mobitel: 095/754-5095

E-pošta: komunalni.redar@opcina-zakanje.hr     

Obavlja nadzor nad primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu, odluka i akata kojima se regulira komunalni red, izdaje rješenja i druge akte kojima naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda te vodi evidencije poduzetih radnji u postupku nadzora nad komunalnim redom u Općini

Vodi upravni postupak, rješava i potpisuje rješenja u upravnim stvarima iz područja komunalnog reda, izriče novčane kazne, mjere upozorenja i druge prekršajne sankcije,

Provodi nadzor nad korištenjem javnih površna i obavlja nadzora nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave

Prati zakonske i druge propise u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara te osigurava njihovu primjenu u suradnji sa neposredno nadređenim pročelnikom

Obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,

Obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste

Obavlja nadzor nad provedbom propisa iz Zakona o građevinskoj inspekciji, te naređuje poduzimanje mjera sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji

Obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga općine Žakanje

Nadzire provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, rješenjem naređuje fizičkim i pravnim radnje u svrhu provođenja odluka agrotehničkim mjerama i mjerama za utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te je dužan o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama redovito izvještavati nadležnu poljoprivrednu inspekciju.

Surađuje s mjesnim odborima oko rješavanja problema komunalne infrastrukture na njihovim područjima

Obavlja druge stručne, opće i tehničke poslova iz svog djelokruga i poslove po nalogu pročelnika

 


KONTAKT:

Adresa: Žakanje 58, 47 276 Žakanje
Telefon: 047/757-836
Faks: 047/636-264
e-mail: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr


Poslovi Odjela utvrđeni su zakonom i Odlukom o ustrojstvu Upravnog odjela općine Žakanje. U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno planiranje, poticaj, unapređenje gospodarstva, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zašitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu i ostala pitanja od važnosti za življenje stanovništva.

Djelatnici Odjela dužni su pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i zadaće sukladno zakonu, drugim propisima, te uputama pročelnika. Radno vrijeme Upravnog odjela je svaki radni dan, osim subote, od 7:00 do 15:00 sati. Uredovni dani Upravnog odjela održavaju se svakim radnim danom u navedeno vrijeme.PLAN KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA:


PLAN PRIJMA U SLUŽBU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: