Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Jedinstveni upravni odjel

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje:

1. Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec. - Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Telefon: 047/757-836

Mobitel: 099/316-4082

e-pošta: procelnik@opcina-zakanje.hr

Pročelnik u svojem djelokrugu rada: upravlja, organizira i koordinira rad JUO u skladu sa zakonom i drugim propisima, brine o zakonitom i učinkovitom radu JUO u odnosu na obveze načelnika, zamjenika načelnika i Općinsko vijeće, priprema nacrte odluka i drugih općih akata iz nadležnosti JUO za načelnika i zamjenika načelnika i Općinsko vijeće, donosi rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku sukladno zakonskim i drugim propisima, obavlja poslove savjetodavnog karaktera te se brine da načelnik, zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća poštuju zakonske propise, obavlja i druge poslove u skladu s zakonom i Statutom Općine, odlukama Općinskog vijeća te po nalogu načelnika i zamjenika načelnika.


2. Mirjana Bukovac - Referent za računovodstvo i financije
Telefon: 047/757-836
e-pošta: racunovodstvo@opcina-zakanje.hr

Prati proračunske pozicije, te o tome izvješćuje pročelnika i načelnika, izrađuje financijska izvješća vodi brigu o zakonskim rokovima dostave financijskih izvještaja, statističkih i drugih izvještaja te dostavlja sve financijske i statističke izvještaje (Državnom uredu za reviziju, FINI, Poreznoj upravi, Državnom uredu za statistiku, Ministarstvu financija), vodi operativnu evidenciju odnosno knjigu osnovnih sredstava i inventara po vrstama, namjeni, vrijednostima, inventarnim brojevima i drugim podacima, usklađuje analitičke evidencije sa stanjem bilance glavne knjige, redovito prati i analizira izvršenje prihoda i rashoda proračuna po vrstama i namjeni te sudjeluje u izradi proračuna Općine Žakanje, te izradi izmjena i dopuna proračuna, razvrstava i kontira dnevne izvode i ostale financijsko materijalne dokumentacije po računima, vrši knjiženja poslovnih događaja u knjigovodstvenim evidencijama, izrađuje bruto bilance i zaključke listove, te brine o urednom knjiženju knjigovodstvenih dokumenta, usklađuje analitiku sa sintetikom, te brine o odlaganju i čuvanju financijskih dokumenata, vrši kontrolu i plaćanje ulaznih faktura te fakturiranje i naplatu po izlaznim fakturama, te vodi potrebne evidencije, obavlja poslove vezane uz obračun, isplatu i evidenciju naknada za rad vijećnika i radnih tijela, prati zakonske propise za obračun i isplatu plaća zaposlenih i ostalih naknada za zaposlene (porezi, doprinosi, osobni odbici, uplatni računi na koje se uplaćuju porezi i doprinosi), izrađuje statističke i ostale propisane izvještaje vezane za isplatu plaća, naknada plaća, naknada za rad i svih drugih primanja, u skladu sa zakonskim propisima odlaže i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju i isprave, vodi blagajničko poslovanje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika


3. Ivan Sopčić - Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

Telefon: 047/757-836

Mobitel: 099/2757-836

e- pošta: ivan.sopcic@opcina-zakanje.hr  

Obavlja stručne, tehničke i ostale poslove iz područja graditeljstva, urbanizma u skladu s važećim zakonskim propisima, obavlja upravne poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, vodoopskrbe, zaštite čovjekovog okoliša, komunalnog redara, te druge poslove iz nadležnosti lokalne samouprave po nalogu pročelnika, vodi  evidenciju zaduženja i naplate komunalne naknade za fizičke i pravne osobe, vodi evidenciju zaduženja i naplate grobne naknade, priprema rješenja i vodi evidenciju  za obračun i naplatu komunalnog doprinosa, priprema rješenja i vodi evidenciju  za obračun i naplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine, obavlja složenije poslove iz područja komunalnog redarstva, prati stanje, održavanje i gradnju komunalne infrastrukture, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.


4. Evica Kuzman - administrativni referent

Telefon: 047/757-836

e-pošta: e.kuzman@opcina-zakanje.hr 

Prima, razvrstava, otvara, signira poštu i podneske i upisuje ih u urudžbeni zapisnik, otprema poštu i vodi potrebne evidencije za otpremu pošte, vodi propisane očevidnike o aktima i o uredskom poslovanju, vodi propisane kadrovske evidencije, obavlja poslove arhive, u suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela, umnožava i slaže materijale za sjednice; sudjeluje u izradi prijedloga odluka i ostalih općih akata, piše zaključke i odluke sa sjednica, te samostalno izrađuje dopise, uvjerenja, izvješća i ugovore, priprema i izrađuje Službeni glasnik Općine Žakanje, u suradnji s pročelnikom organizira i neposredno prati provedbu zakonskih odredaba po mjesnoj samoupravi i pruža stručnu pomoć u obavljanju njihovih poslova, u okvirima nadležnosti Općine obavlja upravne i druge stručne poslove u oblasti predškolskog odgoja, kulture, športa, tehničke kulture, školstva, dobrovoljnog vatrogastva, udruga građana, socijalne skrbi i drugo, obavlja prijepis rukopisa i drugih tekstova i piše po diktatu, umnožava raznu dokumentaciju za potrebe stranaka i obavlja ostale administrativne usluge strankama, obavlja protokolarne potrebe za načelnika, utvrđuje prijem stranaka za načelnika i prima poruke, preusmjerava telefonske pozive, vodi evidenciju pečata i štambilja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.


5. Zlatko Gršić - domar-vozač-ložač-dostavljač

Telefon: 047/757-836

Dostavlja poštu za načelnika i Jedinstveni upravni odjel, vijećnike Općinskog vijeća i Radnih tijela, dostavlja potrebni kancelarijski materijal i materijal za održavanje higijenskih uvjeta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, dostavlja poštu, za  komunalnu i grobnu naknadu, domaćinstvima na području općine, obavlja poslove oko: loženja, održavanja ispravnosti grijanih tijela, te održavanja ispravnosti rada kotlovnice, vodi brigu o stanju potrebne količine extra lakog goriva-loživo ulje, vodi brigu oko održavanja osnovnih sredstava i sitnog inventara u zgradi Općine, te tehničkih aparata u kotlovnici, vodi brigu oko održavanja službenog vozila u vlasništvu Općine;, uređuje okoliš zgrade Općine i Dječjeg vrtića,vodi brigu o održavanju groblja u Žakanju i Pravutini i mrtvačnica u Žakanju, Pravutini i Zaluki Lipničkoj, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika


6. Marija Martinac- komunalni redar- poljoprivredni redar

Telefon: 047/757-836

Mobitel: 095/754-5095

E-pošta: komunalni.redar@opcina-zakanje.hr     

Obavlja nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnog gospodarstva i komunalnog redarstva, nadzire provođenje odredbi iz odluke o komunalnom redu i odluke o nerazvrstanim cestama te odluka o agrotehničkim mjerama, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti te poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda, organizira, provodi i nadgleda poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenjem javno-prometnih površina, održavanjem prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Općine, prigodnom rasvjetom i dekoracijom Općine, sanacijom deponija i divljih odlagališta, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i provodi prekršajni postupak iz svoje nadležnosti, Izdaje naloge za uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga, prati, organizira i provodi propise u vezi dobrobiti životinja, pasa lutalica i zbrinjavanja lešina sa javnih površina, obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem načina korištenja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Žakanje, vodi i ažurira evidencije poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u pripremi nacrta akata u vezi poljoprivrednog zemljišta, surađuje s drugim službenicima i drugim tijelima Općine po pitanjima poljoprivrednog zemljišta, daje podatke i priprema podloge za izradu programa, projekata i strateških dokumenata vezano uz poljoprivredno zemljište,  priprema nacrte akata i drugu dokumentaciju te vodi evidencije i obavlja poslove arhiviranja podataka vezanih uz poljoprivredu, izrađuje redovita izvješća o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim mjerama, te o istome izvještava poljoprivrednu inspekciju u nadležnoj područnoj jedinici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, te obavlja i druge poslove i zadatke koji mu se odrede, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.


KONTAKT:

Adresa: Žakanje 58, 47 276 Žakanje
Telefon: 047/757-836
Faks: 047/636-264
e-mail: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr


Poslovi Odjela utvrđeni su zakonom i Odlukom o ustrojstvu Upravnog odjela općine Žakanje. U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno planiranje, poticaj, unapređenje gospodarstva, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zašitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu i ostala pitanja od važnosti za življenje stanovništva.

Djelatnici Odjela dužni su pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i zadaće sukladno zakonu, drugim propisima, te uputama pročelnika. Radno vrijeme Upravnog odjela je svaki radni dan, osim subote, od 7:00 do 15:00 sati. Uredovni dani Upravnog odjela održavaju se svakim radnim danom u navedeno vrijeme.PLAN PRIJMA U SLUŽBU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: