Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Naknada troškova stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 18/22, 46/22 i 119/22) korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Općina Žakanje će u okviru naknade za troškove stanovanja prihvatiti i troškove koji se odnose na sakupljanje i odvoz otpada.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Naknada za troškove stanovanja može se djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Za ostvarivanje prava na pomoć, podnositelj je uz zahtjev dužan priložiti:

  • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • izjavu o zajedničkom kućanstvu (ukoliko računi za troškove stanovanja ne glase na podnositelja zahtjeva, korisnika ZMN).
  • Račune za troškove stanovanja ili drugu dokumentaciju kojom dokazuje nastale troškove (izjava i sl.).

 


Obrazac za podnošenje zahtjeva_troškovi stanovanja