Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Radna tijela

Stalna radna tijela Općinskog  vijeća su odbori i povjerenstva.    

Radna tijela su:

 • Mandatno povjerenstvo;
 • Odbor za izbor i imenovanje;
 • Odbor za Statut i Poslovnik;
 • Odbor za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu;
 • Odbor za predstavke i pritužbe;
 • Odbor za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova;
 • Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda;

 


Odluka o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik

Odluka o imenovanju članova Odbora za financije, gospodarstvo i infrastrukturu

Odluka o imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe

Odluka o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova

Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 


Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatno  pravo vijećnika u skladu sa Statutom.


Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor predsjednika Općinskog vijeća, izbor članova radnih tijela i drugih osoba koje bira odnosno imenuje Općinsko vijeće, te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 


Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor za Statut i Poslovnik raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika. Predlaže donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom.

 


Odbor za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja prijedloge proračuna općine, raspravlja dinamiku prihoda i troškova općinskog proračuna, te ostala pitanja vezana za sustav financiranja općine
 • raspravlja i predlaže Općinskom vijeću koncepciju o strategiji gospodarskog razvitka općine, o razvitku poduzetništva i ulaganjima od značenja za općinu, o ulaganjima stranih partnera u gospodarstvo općine, te drugim pitanjima prostornog uređenja općine, stanovanja, uređenja gospodarskog zemljišta, zaštite graditeljske baštine i prirodnog okoliša, raspolaganje i prijenos građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine na korištenje pravnim i fizičkim osobama, ako je u interesu razvojnog programa Općine
 • razmatra i predlaže Općinskom vijeću strategiju zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, pitke vode i otpadnih voda, pokrivenost područja Općine električnom energijom, te raspravlja i o drugim pitanjima s područja infrastrukture
 • razmatra i predlaže Općinskom vijeću odluke o održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji  nerazvrstanih cesta, odluke o uređenju prometa na području Općine, vodi i koordinira poslove koji  se odnose na promet općinskog područja, predlaže nadležnim tijelima mjera radi poboljšanja telekomunikacijskog, poštanskog, radijskog, te drugog prometa na području veza te radi i druge poslove u skladu sa Zakonom.
 • predlaže Općinskom vijeću promjenu mjesta i naselja
 • vrši izmjeru stambenog, poslovnog prostora i kvadraturu kuća za odmor, brine se o zbrinjavanju komunalnog otpada, uređenju živica, prometnica i javnih površina te se brine o naplati komunalne naknade i poreza na kuće za odmor u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi.

 


Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana.

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke i pritužbe upućene Općinskom vijeću, te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti, ispituje putem nadležnih tijela osnovanost predstavki i pritužbi, te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanim mjerama.

 


Odbor za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova ima predsjednika i dva člana.

Odbor za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova obavlja sljedeće poslove:

 • raspravlja općinske probleme nastale na području rada, obitelji, socijalne skrbi, starateljstva, zdravstvenoj zaštiti, zaštiti civilnih i vojnih invalida domovinskog rata i antifašističke kulture, zaštite od požara, zaštite i korištenja spomenika kulture, povijesne građe naselja, suradnja s vjerskim zajednicama, sustava sredstava javnog priopćavanja, te raspravlja i o drugim pitanjima s područja društvenih djelatnosti i predlaže Općinskom vijeću način rješavanja problema.
 • razmatra i predlaže Općinskom vijeću pojedinačne dodjele stanarskog prava nad stanovima u općinskom vlasništvu i obavlja ostale poslove iz stambene problematike Općine, određena važećim odlukama, propisima i Zakonom

 


Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarne nepogode ima predsjednika i dva člana.

Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarne nepogode obavlja sljedeće poslove:

 • priprema strategiju razvoja poljoprivrede, voćarstva i stočarstva Općine, pronalazi načine o napretku poljoprivredne proizvodnja, o primjeni agrotehničkih mjera u cilju postizanja boljih rezultata, prati razvoj stočarske proizvodnje i plasiranje proizvoda s naglaskom na proizvodnju mlijeka i sira, raspravlja i predlaže Općinskom vijeću dodjelu pomoći financijske ili u naravi gospodarstvima koja se bave nekom od u ovom članku navedenih djelatnosti i potiče stanovništvo na razvoj ovih djelatnosti.
 • vrši popis i procjenu šteta od suše, tuče, snijega, požara, vjetra i ostalih elementarnih nepogoda