Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu

30.09.2021

Temeljem članka 8. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu, sukladno Programu potpora poljoprivredi u 2021. godini (Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/21) (u nastavku: Program potpora), Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU

 1.    UVODNE ODREDBE

Raspisuje se Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu (u nastavku: Javni poziv)

2.    KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem na području općine Žakanje i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, objekti, trajni nasadi i sl.) na području Općine Žakanje ili susjednih općina, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine mjere i imaju podmirene sve obveze prema Općini Žakanje.

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve obveze prema Općini Žakanje i koji su namjenski utrošili ranije dodijeljene potpore Općine Žakanje.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

3.    MJERE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Temeljem Javnog poziva zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće mjere:

1. Mjera 1: Potpore za uzgoj rasplodnih junica

2. Mjera 2: Potpore za premije osiguranja

3. Mjera 3: Potpore za umjetno osjemenjivanje krava i krmača

4. Mjera 4: Potpore za pčelarstvo

5. Mjera 5: Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje višegodišnjih nasada

6. Mjera 6: Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje gospodarskih objekata

7. Mjera 7: Potpore za nabavu poljoprivredne mehanizacije

8. Mjera 8: Potpore za tov junadi

9. Mjera 9: Potpore za izradu sjenaže i silaže

10. Mjera 10: Potpore za uzgoj ovaca i koza

11. Mjera 11: Potpore za analizu tla

12. Mjera 12: Potpore za stručni nadzor u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

13. Mjera 13: Potpore za izradu projektne dokumentacije

14. Mjera 14: Potpore za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta

4.    KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTPORA I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Kriteriji za ostvarivanje potpora, visina potpore i potrebna dokumentacija, definirani su u Programu potpora, koji je objavljen na web stranici Općine Žakanje.

Korisnik potpore male vrijednosti dužan je davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 i 2019/316, odnosno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 i 2020/972.

Općina Žakanje dužna je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 i 2019/316, odnosno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 I 2020/972.

5.    IZNOS POTPORE

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Općine Žakanje u 2021. godinu, za sve mjere iz ovog Javnog poziva je 15.000,00 kuna.

Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

6.    PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za sve mjere potpora iz ovog Javnog poziva podnose se NA PROPISANIM OBRASCIMA s pripadajućom dokumentacijom.

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu  OPĆINA ŽAKANJE, Žakanje 58, 47276 Žakanje, ili putem elektroničke pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr .

Svi obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr .

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje i putem elektronske pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr

7.    KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Korisnik potpora dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Kontrolu na terenu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje, slučajnim odabirom korisnika.

8.    OSTALE ODREDBE

Javni poziv otvoren je od 01. listopada 2021. godine do iskorištenja sredstava, a najduže do 20. prosinca 2021. godine.

Javni poziv objaviti će se na službenoj web stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr .


 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2021. godinu

Obrasci za podnošenje zahtjeva- poljoprivreda