Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni oglas (ponuda) za stjecanje prava vlasništva na zemljištu

05.05.2022

Temeljem članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, 74/14 i 69/17) OPĆINA ŽAKANJE, objavljuje:

JAVNI OGLAS (PONUDU) ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU

 1. Pozivaju se vlasnici/suvlasnici na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa stjecanjem prava vlasništva radi izgradnje priključka i prilaza poslovnoj zoni Žakanje na državnu cestu D-6  na nekretninama upisanim kao:

RB

Katastarska čestica broj (k.č.br.)

Katastarska općina (k.o.)

1.

418/2

Žakanje

2.

416

Žakanje

3.

392/2

Žakanje

4.

419/2

Žakanje

5.

442/5

Žakanje

6.

1177/2

Jurovo

2. Općina Žakanje, Žakanje 58, Žakanje, (OIB: 22280655264) investitor je projekta „Priključak i prilaz poslovnoj zoni Žakanje na državnu cestu D-6“ temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine- priključak i prilaz poslovnoj zoni Žakanje na državnu cestu D-6,  izdane od Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije  (KLASA: UP/I-350-05/19-01/000020, URBROJ: 2133/1-07-02/13-19-0005 od 02.12.2019. i KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 2133/1-07-02/16-21-0003 od 15.12.2021.)

3. POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NAVEDENIH NEKRETNINA da sa OPĆINOM ŽAKANJE, kao korisnikom izvlaštenja (potpunog izvlaštenja), zaključe ugovor o kupoprodaji nekretnina u visini tržišne naknade kako slijedi:

RB

Katastarska čestica broj (k.č.br.)

Katastarska općina (k.o.)

Površina

Iznos

1.

418/2

Žakanje

395

4.200,00

2.

416

Žakanje

2.259

21.000,00

3.

392/2

Žakanje

13

110,00

4.

419/2

Žakanje

395

4.200,00

5.

442/5

Žakanje

788

7.800,00

6.

1177/2

Jurovo

163

1.500,00

 

4. Rok isplate naknade za izvlaštenje je 60 dana od dana sklapanja ugovora.

5. POZIVAJU SE UKNJIŽENI VLASNICI/SUVLASNICI DA U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVE OVE PONUDE PRISTUPE U OPĆINU ŽAKANJE, Žakanje 58, 47276 Žakanje, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, ILI SE PISMENO IZJASNE NA PONUDU SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA (STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA) na adresu sjedišta ili na e-mail: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr .

6. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je OPĆINA ŽAKANJE kao korisnik izvlaštenja (potpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva u smislu odredbe članka 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

7. Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedenih nekretnina iz ove ponude u navedenom roku istu ne prihvate, OPĆINA ŽAKANJE će pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

8. Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem telefona: 047/757-836.

KLASA: 340-03/18-01/2

URBROJ: 2133-22-2-22-61

Žakanje, 05.05.2022.

ZA OPĆINU ŽAKANJE

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Jurkaš