Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

29.09.2021

Temeljem članka 50. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/21) Općinski načelnik Općine Žakanje raspisuje

Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

 I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

 • Prodaja okvirne količine drvne mase  na panju na k.č.br. 886, k.č.br. 895 i k.č.br. 901, k.o. Bubnjarci prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede o doznaci stabala bez programa (KLASA: UP/I 321-02/21-07/152, URBROJ: 525-11/0615-21-2 od 24. rujna 2021. godine ) i to:
Lokacija Mjesto prodaje Vrsta drva Sortiment Količina (m3, t)
k.o. Bubnjarci, k.č. 886, 895 i 901 U šumi na panju Hrast kitnjak I - III 25,0
Ogrjevno drvo 140,0
Grab Ogrjevno drvo 140,0
Bagrem I - II 5,0
Ogrjevno drvo 15,0
OTB Ogrjevno drvo 6,0
OMB Ogrjevno drvo 150,0
Sve vrste Sječenica 400 t
 
 • Početna cijena ukupne drvne mase na panju: 75.000,00 kuna.

II.  UVJETI

 • Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
 • Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 4.000,00 kuna na žiro račun Općine Žakanje – HR15 2400 0081 8530 0000 2, model: HR68 s pozivom na broj: 7706-OIB. Ponuditelju koji će biti odabran uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Jamčevina se vraća ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
 • O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.
 • Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu iz točke I. ovog poziva.
 • Rok za rušenje i izvlačenje drvne mase je najkasnije do 31.01.2022. godine
 • Kupac se obvezuje izvesti sav drveni materijal iz šume, odnosno uspostaviti propisani šumski red da se može nesmetano izvršiti pošumljavanje. Sadnja će se izvršiti u redovima razmaka 3m, a razmak između sadnica 2,2m.
 • Drvna masa iz točke I. ovog poziva se kupuje po načelu „kupljeno- viđeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE

 • Ponuda mora sadržavati:

1. Podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresa ponuditelja, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe)

-          Preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe)

-          izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta (obrti i pravne osobe

2. Iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog poziva.

-          Cijene su izražene paritet u šumi na panju

3. Dokaz o uplati jamčevine

 • Ponuda se podnosi na obrascu (Prilog 1) koji je sastavni dio ovog poziva.

IV. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA

 • Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA ŽAKANJE, ŽAKANJE 58, 47276 ŽAKANJE,  s naznakom „Ponuda za kupnju drvene mase- ne otvarati!“
 • Rok za dostavu ponuda je 11. listopada 2021. godine do 13,00 sati do kad moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Žakanje bez obzira na način dostave.

V. POSEBNE NAPOMENE

 • Od ponuditelja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zahtijeva se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora– predajom prodavatelju (Općini Žakanje) potpisane i ovjerene bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna.
 • Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na žiroračun Općine Žakanje  HR15 2400 0081 8530 0000 2, model: HR 68, PNB: 7757-OIB cjelokupni iznos  prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude.
 • Općina Žakanje pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja
 • Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju drvne mase te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na telefon  047/757-836 svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.
 • Razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Općine Žakanje. (telefon 047/757-836).
 • Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 

OPĆINSKI NAČELNIK

Danijel Jurkaš


Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

Prilog 1. Obrazac za podnošenje ponude