Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Žakanje

06.08.2020

Temeljem odredbe članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje 01/19), članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje 03/9, 01/13, 01/18, 01/20), načelnik Općine Žakanje dana 06. kolovoza 2020. godine raspisuje: 

 

 

JAVNI  NATJEČAJ

za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

 na području Općine Žakanje

I. Podaci o naručitelju:

Naziv: OPĆINA ŽAKANJE,

Sjedište: 47 276 ŽAKANJE

Adresa: Žakanje 58,

OIB: 22280655264,

IBAN HR15 2400 0081 8530 0000 2 Karlovačka banka

Telefon: 047/757-836, Telefaks: 047/636-264,

E-pošta: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr, Internetska adresa: www.opcina-zakanje.hr

II. Predmet Natječaja: Povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Žakanje

Procijenjena vrijednost:  5.000,00 kn. (bez PDV-a)

Evidencijski broj nabave: E-JN-12/20

 

III. Vrijeme na koje će se sklopiti ugovor: 2 godine, računajući od dana potpisivanja ugovora sa odabranim ponuditeljem

IV. Vrsta i opseg poslova: nabavu i prijevoz svjetiljki, dobava i ugradnja drvenih impregniranih stupova, dobava i ugradnja kabela Elkalex X00-A 2 x 16 mm2, dobava i ugradnja uklopnog sata, dobava i ugradnja sklopnika za javnu rasvjetu te ostale radove navedene u troškovniku koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije.

V. Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine Žakanje – Program održavanja komunalne infrastrukture

VI. Način izrade ponude:  Ponude treba izraditi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, te se može preuzeti na web-stranici Općine Žakanje i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje, i to svakim radnim danom od 08:00 – 15:00 sati. Ponude se podnose isključivo na hrvatskom jeziku.

 

VII. Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u  zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. Na vanjskom omotu je adresa naručitelja – Općina Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje s naznakom: "NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE.“

 

Rok za predaju ponuda ističe 14.08.2020. u 12:00 sati kada će biti i otvaranje ponuda. Ponude moraju biti zaprimljene u Pisarnici Općine Žakanje u otvorenom roku bez obzira na način dostave. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka neće se otvarati, već će se vratiti ponuditelju neotvorene.

 

VIII. Način otvaranja ponuda: Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, provest će otvaranje pristiglih ponuda po redoslijedu zaprimanja. Otvaranje ponuda nije javno. Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

IX. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim situacijama, ovjerenim od strane Naručitelja, s rokom plaćanja od 30 dana, računajući od dana ovjere.

 

X. Ponuda mora sadržavati:

1. Ispunjen i ovjeren ponudbeni list i aproksimativni troškovnik sa jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om,

2. Isprava o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja- ne starija od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,

3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ( ne smije biti   starija od dana objave natječaja za održavanje javne rasvjete ). Ponuda ponuditelja koji ima evidentiranu dospjelu, a nepodmirenu poreznu obvezu ili obvezu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugo državno davanje, neće se uzeti u obzir,

4. Ovjerena izjava o nekažnjavanju,

5. Izjava ponuditelja da raspolaže potrebnom opremom i brojem ljudi za redovno i pravovremeno izvršenje poslova koji su predmet ovog Natječaja,

6. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje

 

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a prije sklapanja Ugovora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Jedinstveni upravni odjel.

XI. Jamstva:

 Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora naručitelju dostaviti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku novčanog pologa u visini 1.000,00 kuna.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora biti će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

 

 

XII. Kriterij odabira: Najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda je potpuna i pravilna ponuda s iskazanom najnižom ukupnom cijenom. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će Općinski načelnik Općine Žakanje.

Ponuda ponuditelja koji ima evidentiranu dospjelu, a nepodmirenu poreznu obvezu ili obvezu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugo državno davanje, odnosno dugovanje prema Općini Žakanje neće se uzeti u obzir.

 

XIII: Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude ne može bit kraći od 90  dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

NAČELNIK :

DANIJEL JURKAŠ

 

 

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude