Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

26.05.2020

 

Temeljem članka 9. stavka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18) i članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13,  01/18 i 01/20) Općinski Načelnik Općine Žakanje dana 22. svibnja 2020. godine donosi:

 ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude


 Članak 1.

U postupku jednostavne nabave za  Povjeravanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje odabire se ponuda TIGAR PGM d.o.o., Andrije Hebranga 8, Karlovac, OIB  93091449179 sa iskazanom cijenom ponude u Ponudbenom listu u iznosu od 187.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 233.750,00 kuna s PDV-om. 

 Članak 2.

Na temelju ove Odluke Općinski načelnik će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 3.

Ova Odluka dostavlja se sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni bez odgode svim ponuditeljima na dokaziv način.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se na internetskoj stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr

Obrazloženje

Naručitelj – Općina Žakanje, Žakanje 58, Žakanje, OIB 22280655264 je na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18 ) provela postupak jednostavne nabave dostavom Poziva na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta, kao i objavom na internetskim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr s namjerom sklapanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje, evidencijski broj nabave: E-JN-08/20.

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene dvije pravovremeno pristigle ponuda, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda ponuditelja TIGAR PGM d.o.o. Andrije Hebranga 8, 47 000 Karlovac, OIB: 93091449179, sukladno kriteriju za odabir i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda, najpovoljnija ponuda te da u cijelosti ispunjava sve ostale tražene uvjete iz Poziva na dostavu ponuda.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.                                                                                         

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda                                                                                              

Zapisnik o otvaranju ponuda                                                                                                 

Upisnik o zaprimanju ponuda