Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Žakanje

20.04.2020

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke Općinskog načelnika Klasa: 350-02/19-1/1, Ubroj: 2133/18-03-20-28 od  17. travnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje objavljuje:

Javnu raspravu

O Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje

sa smanjenim sadržajem

 1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog Izmjena Plana), koji će se održati u trajanju od  22. travnja do 07. svibnja 2020. godine u trajanju od 15 dana.
 2. Prijedlog Izmjena Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te obrazloženja i sažetka za javnost.
 3. Prijedlog Izmjena Plana biti će izložen na javnom uvidu tijekom trajanja javne rasprave na slijedećim mjestima:
  1. U prostorijama Općine Žakanje, na adresi Žakanje 58, 47 276 Žakanje, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.
  2. Na oglasnoj ploči Općine Žakanje
  3. Na mrežnim stranicama Općine Žakanje
  4. U okviru informacijskog sustava
 4. Nositelj izrade i izrađivač Izmjena Plana održati će javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena Plana  putem video konferencije dana  27. travnja 2020. godine s početkom u 12.00  sati
 5. Sudionici u javnoj raspravi mogu sudjelovati na način da:
  1. Imaju pravo na javni uvid u Prijedlog Izmjena Plana
  2. Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno daju odgovore nositelj izrade i/ili izrađivač
  3. Daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  4. Upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi na adresu Općina Žakanje, Jedinstveni upravni odjel, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili na e-mail adresu: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
  5. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno od kojeg su zatraženi zahtjevi za izradu Izmjena Plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Izmjene Plana, a sukladno čl. 101. Zakona o prostornom uređenju.
 6. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena Plana je 07. svibnja 2020. godine
 7. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u navedenom roku, kao i one koje nisu čitko napisane te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 8. Ova obavijest objaviti će se u dnevnom tisku te na mrežnim stanicama Općine Žakanje i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva.

OPĆINA ŽAKANJE

III IDPPUO Žakanje - JAVNA RASPRAVA