Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Zakoni i odluke

ZAKONI


Zakon o jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (NN, 19/13)

Zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (NN, 86/08 , NN, 61/11)

Zakon o plaćama u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 26/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)

Zakon o općem upravnom postupku (NN, 47/09)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, 96/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/13)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15)

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17)

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)

Zakon o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16)

Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/09, 114/11, 68/13, 30/14)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07, 94/13)

Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10)

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)


ODLUKE