Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

19.12.2017

1. Prodaje se poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Sračak u naselju Mošanci, i to zemljište oznake k.č.br. 2927/1 površine 421 m2.

2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

3. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 1.662,95 kn odnosno 3,95 kn/m2 .

4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

5. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti :

- ime, prezime, OIB, ( fizička osoba ) ili

- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba), -

- oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu,

- ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje

- izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja;

priložiti:

- presliku osobne iskaznice i dokaz o državljanstvu (fizička osoba) ili izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (pravna osoba),

- dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je

ponuditelj strana osoba,

6. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Žakanje.

7. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje, u zatvorenom omotu s naznakom „ ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj.“

8. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

9. Otvaranje ponuda obavit će se 28.12.2017. godine u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Žakanje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

10. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem .

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

11. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na žiroračun Općine Žakanje  HR15 2400 0081 8530 0000 2, model: HR 68, PNB: 7706-OIB cjelokupni iznos  prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude.

12. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama

13. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

14. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.
Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na telefon  047/757-836 svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda