Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Poziv za iskaz interesa- Pilot projekta Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

12.05.2023

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godinu (dalje u tekstu: Poziv). Prihvatljiv prijavitelj na navedeni Poziv je i Općina Žakanje.

Kako bi se Općina Žakanje uspješno prijavila na Poziv, potrebni su nam informativni podaci o:

-          Očekivanom broju mladih obitelji s djecom korisnika sufinanciranja

-          Očekivanom broju mladih obitelji bez djece korisnika sufinanciranja

-          Očekivanom broju mladih osoba korisnika sufinanciranja

Stoga pozivamo sve zainteresirane mlade osobe, mlade obitelji s djecom te mlade obitelji bez djece koji zadovoljavaju uvjete Poziva, da svoj interes iskažu najkasnije do 22. svibnja 2023. godine do 15,00 sati

-          osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela,

-          poštom na adresu OPĆINA ŽAKANJE, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili

-          na adresu e-pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s  prebivalištem na području Općine Žakanje (prijavitelja) najmanje godinu dana prije  podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Općine Žakanje (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Mladima u smislu ovog Poziva smatraju se:

-          državljani Republike Hrvatske

-          mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave

-          zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore

-          koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično

-          čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH

-          nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

-          oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske

-          oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore

-          bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično

-          mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH

-          bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

-          ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:

-          roditelj je državljanin Republike Hrvatske

-          roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore

-          roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično

-          mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH

-          roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

-          roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Općine Žakanje (prijavitelja). Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine.

Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana.

Korisnici su obvezni prijaviti svaku promjenu u roku 15 dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava.

Financijska potpora po korisniku iznosi:

-          Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno

-          Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom korisniku:

-          Mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 EUR (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

-          Mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 EUR (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE ŽAKANJE