Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA


Financiranje programa i projekata provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.


Udrugama se odobravaju financijska sredstva iz proračuna Općine za:

- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine,

- provedbu programa javnih potreba Općine utvrđenih posebnim zakonom,

- obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,

- pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,

- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine,

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine,

- obilježavanje značajnijih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,

- donacije i sponzorstva i

- druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.


Uvjeti za dodjelu sredstava Udrugama:

- upisane su u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,

- registrirane su na području općine Žakanje, odnosno njihovo područje djelovanja je na području općine Žaknje,       odnosno članovi Udruge imaju prebivalište na području općine Žakanje

- korisnici programa i projekata moraju biti stanovnici općine Žakanje.

- svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

- program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,

- uredno su ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),

- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,

- protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe ili uvjetima natječaja,

- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,

- imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),

- imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,

- uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
2021. godina

2020. godina
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 4. razdoblju financiranja projekata i programa udruga u 2020. godini
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 4. razdoblju financiranja
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 4. razdoblju financiranja
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 3. razdoblju financiranja projekata i programa udruga u 2020. godini 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 3. razdoblju financiranja u 2020. godini
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 3. razdoblju financiranja u 2020. godini
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2. razdoblju financiranja projekata i programa udruga u 2020. godini
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2. razdoblju financiranja programa i projekata koje provode udruge u 2020. g.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 2. razdoblju financiranja u 2020. g.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 1. razdoblju financiranja projekata i programa udruga u 2020. godini

2019. godina
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 1. razdoblju financiranja
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja-1. razdoblje
Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 3. razdoblju financiranja projekata i programa udruga u 2019. godini
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 3. razdoblju financiranja
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 3. razdoblju financiranja
Odluka o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava
Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2. razdoblju financiranja projekata i programa udruga u 2019. godini
Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2. razdoblju financiranja u 2019. g.
Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava u 2. razdoblju financiranja projekata udruga u 2019.g.
Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 2. razdoblju financiranja u 2019.g.