Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Žakanje:

- putem telefona na broj 047/757-836
- putem faxa na broj 047/636-264
- putem elektroničke pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
- poštom na adresu Općine Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje

Općina Žakanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11. Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.


 

ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA PODNOSI SE PUTEM OBRASCA:

Zahtjev - pravo na pristup informacijama


 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje

Telefon: 047/757-836

e-pošta: a.srbelj.dehlic@opcina-zakanje.hr 


 

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA:

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15):

(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

(3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.«

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) čl. 17., u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine„ broj 25/13), podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,

2) oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete ispuniti na obrascu u word formatu i poslati e-mailom na adresu: a.srbelj.dehlic@opcina-zakanje.hr ili ga isprintati i poslati poštom na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje.


 

UGOVORI O ISKLJUČIVIM PRAVIMA:

Općina Žakanje nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakon o pravu na pristup informacijama


 

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA:

Odgovori na najčešće postavljana pitanja


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu .pdf .csv      

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu      .pdf     .csv

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu