Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Žakanje:
- putem telefona na broj 047/757-836
- putem faxa na broj 047/636-264
- putem elektroničke pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
- poštom na adresu Općine Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje

Općina Žakanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11. Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem obrasca.


Zahtjev - pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu