Jedinstveni upravni odjel

Djelatnici Općinske uprave:

1. Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec. - Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
e-pošta: procelnik@opcina-zakanje.hr
2. Katarina Bukovac, mag. oec. - Viši stručni suradnik za financije i proračun
e-pošta: racunovodstvo@opcina-zakanje.hr
3. Ivan Sopčić - Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo - komunalni redar
4. Evica Kuzman - administrativni referent
5. Mirko Mlinarić - domar-vozač-ložač-dostavljač

KONTAKT:

Adresa: Žakanje 58, 47 276 Žakanje
Telefon: 047/757-836
Faks: 047/636-264
e-mail: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr


Poslovi Odjela utvrđeni su zakonom i Odlukom o ustrojstvu Upravnog odjela općine Žakanje. U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno planiranje, poticaj, unapređenje gospodarstva, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zašitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu i ostala pitanja od važnosti za življenje stanovništva.

Djelatnici Odjela dužni su pravovremeno i kvalitetno obavljati poslove i zadaće sukladno zakonu, drugim propisima, te uputama pročelnika. Radno vrijeme Upravnog odjela je svaki radni dan, osim subote, od 7:00 do 15:00 sati. Uredovni dani Upravnog odjela održavaju se svakim radnim danom u navedeno vrijeme.


Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje


Odluka o koeficijentima za obračun plače službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje


Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika


PLAN PRIJMA U SLUŽBU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

Plan prijma u službu u 2018. godini