Voda na našim kupalištima izvrsne kakvoće

26.07.2017

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije u okviru Programa javno zdrvastvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju u 2017. godini redovno provodi ispitivanje kakvoće vode za kupanje. 

Uzorak rijeke Kupe na lokaciji koja se tradicionalno koristi za kupanje u Jurovu prema rezultatima ispitanih pokazatelja je IZVRSNE KAKVOĆE, sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda.

Izvješće o ispitivanju kakvoće vode