Postupak ocjene o potrebi strateške procjene za UPU Jurovo

11.07.2017

Općina Žakanje pokretnula je postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko- turističke zone Jurovo.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13., 153/13. i 78/15.) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine,  03/17.).

Programska polazišta se odnose na planiranje uređenja kampa i pripadajućih sportsko-rekreacijskih sadržaja:
-        na površinama ugostiteljsko-turističke namjene površine 1,97 ha planira se uređenje kampa, kapaciteta 50 smještajnih jedinica (kamp mjesta, pokretne kućice (mobilhome), glamping kućice, i 3do 5 čvrstih ili montažnih objekata površine do 50 m2) odnosno kapaciteta najviše 150 gostiju.
-        na površinama sportsko-rekreacijske namjene - kupališta ne planira se izgradnja već uređenje zelenih površna uz zadržavanje visoko zelenila.
 
Planom će se omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti. U skladu sa navedenim, Planom će se:
-        utvrditi prostorni raspored i način uređenja površina unutar prostornih cjelina,
-        utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštitu u svim elementima korištenja,
-        po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu smještaja, prateće sadržaje i prostorno planske pokazatelje izgradnje,
-        osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju,
-        osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone,
-        utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš sagledavajući sve aspekte.

 

Više informacija dostupno je na http://www.opcina-zakanje.hr/7/49/Urbanisticki-plan-uredjenja