Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) načelnik Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje, na radno mjesto:
Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje- 1 izvršitelj na određeno vrijeme i to na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na predmetno radno mjesto:

-              magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (VII stupanj)
-              1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-              organizacijske sposobnosti,
-              komunikacijske vještine,
-              državni stručni ispit,
-              poznavanje rada na računalu

Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (članak 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti i adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,
-          dokaz o stručnoj spremi - preslik diplome, uvjerenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi,
-          dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema niti jednu od navedenih isprava hrvatsko ržavljanstvo dokazuje domovnicom,
-          dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslik uvjerenja ili svjedodžbe (ukoliko su kandidati položili državni stručni ispit),
-          preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o prijmu ili rješenja o rasporedu ili preslik potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući radno-pravni akt kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-          vlastoručno potpisanu pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) – izvornik (Obrazac izjave dostupan je na mrežnim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr)
-          vlastoručno potpisanu privolu da se osobni podaci kandidata mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja (obrazac privole dostupan je na mrežnim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr).
 

Traženi dokumenti (isprave) prilažu se u neovjerenoj preslici (osim vlastoručno potpisane pisane izjave o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koja se predaje u izvorniku), a prije izbora od kandidata se može zatražiti dostava izvornika traženih dokumenata na uvid.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj  pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“,br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi, kad se na natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl). Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome primiti pisanu obavijest.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja kod nadležne službe za zapošljavanje, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje, s naznakom: »Za javni natječaj-pročelnik«.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Žakanje: www.opcina-zakanje.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Žakanje na adresi u Žakanju, Žakanje 58, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Općina Žakanje zadržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Izrazi koji su korišteni u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira da li su korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

NAČELNIK
Danijel Jurkaš

 


OBRAZAC IZJAVE

PRIVOLA

 


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru