Objava biračima povodom izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

28.03.2019

Predsjednica Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske Odlukom o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, KLASA: 013-05/19-01/01, URBROJ: 71-06-01/1-19-1 od 25. ožujka 2019.

Odluka Predsjednice Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske stupa na snagu 26. ožujka 2019.

Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019., na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj i na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzulamih predstavništava Republike Hrvatske.

Rokovi teku od 27. ožujka 2019. u 00:00 sati.

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 9. travnja 2019. do 24:00 sata /članak 17. stavak 1. Zakona/.

Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka vremena za predaju kandidacijskih lista za izbor članova u Europski parlament, prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji te na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objaviti zbirnu listu, dakle najkasnije 11. travnja 2019. do 24:00 sata /članak 18. stavak 1. Zakona/.

Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka vremena za predaju kandidacijskih lista za izbor članova u Europski parlament dostaviti u sjedišta diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske zbirnu listu radi javne objave, dakle najkasnije 11. travnja 2019. do 24:00 sata /članak 18. stavak 4. Zakona/.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle 24. svibnja 2019. u 24:00 sata. /članak 21. stavak 1. Zakona/.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja kandidacijskih lista, odnosno kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje od 25. svibnja 2019. u 00:00 sati do 26. svibnja 2019. u 19:00 sati /članak 21. stavak 2. Zakona/.

Županijska izborna povjerenstva, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za svoje područje odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirne liste. Biračka mjesta, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu, objavit će najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 15. svibnja 2019. do 24:00 sata /članak 37. Zakona/. Državno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 15. svibnja 2019. do 24:00 sata /članak 37. Zakona/.

Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi. 2 Ministar nadležan za pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode. Ministar nadležan za vanjske i europske poslove odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama. Navedeni ministri odredit će biračka mjesta najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, dakle 5. svibnja 2019. do 24:00 sata /članak 38. Zakona/.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora, dakle 7. svibnja 2019. do 24:00 /članak 36. stavak 3. Zakona/.

Županijska izborna povjerenstva, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle 10. svibnja 2019. do 24:00 sata /članak 36. stavak 6. Zakona/. Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle 10. svibnja 2019. do 24:00 sata /članak 29. točka 4. i članak 36. stavak 6. Zakona/.

Glasovanje traje neprekidno 26. svibnja 2019. od 7:00 do 19:00 sati. Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biralištu omogućiti glasovanje. /članak 46. stavak 1. i 2. Zakona/.

Birački odbor dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu, odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle 27. svibnja 2019. do 7:00 sati. /članak 53. stavak 1. Zakona/. Birački odbor u sjedištu diplomatsko-konzulamog predstavništva Republike Hrvatske dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, dakle 28. svibnja 2019. do 19:00 sati /članak 53. stavak 2. Zakona/.

Općinsko izborno povjerenstvo, odnosno gradsko izborno povjerenstvo dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom županijskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta, dakle 27. svibnja 2019. do 13:00 sati /članak 54. stavak 2. Zakona/.

Županijsko izborno povjerenstvo, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle 27. svibnja 2019. do 19:00 sati /članak 55. stavak 3. Zakona/. Županijsko izborno povjerenstvo, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom.

Državno izborno povjerenstvo, kad utvrdi rezultate glasovanja za članove u Europski parlament, bez odgađanja će objaviti: - broj birača upisanih u popise birača, broj birača koji su glasovali, koliko glasova je dobila pojedina kandidacijska lista, imena i prezimena kandidata sa te kandidacijske liste s brojem preferiranih glasova i koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, - broj mandata koje je dobila svaka kandidacijska lista te imena i prezimena kandidata koji su izabrani za članove u Europski parlament /članak 57. Zakona/. 

Rokovi u inozemstvu računaju se prema lokalnom vremenu mjesta u kojem se glasuje.

Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 61. do 67. Zakona.

Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Narodnim novinama"

Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

 


Više informacija dostupno na: Izbori članova u EU parlament

 


Objava biračima

 

Obrasci zahtjeva