Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2019. godini

01.03.2019

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine,  26/25) i članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/16), Općinski načelnik dana 01. ožujka 2019. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2019. godini

(1) Općinski načelnik Općine Žakanje raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).

 (2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1.: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
  • Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
  • Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
  • Vođenje i organizacija sportskih natjecanja i drugih manifestacija
  • Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha
  • Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji
  • unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
  • Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
  • Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
 • Prioritetno područje 2.:  RAZVOJ I PROMICANJE KULTURE
  • Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja
  • Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja
  • Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa
  • Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja
  • Organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama
  • organiziranje proslava, manifestacija, obljetnica i sl.
 • Prioritetno područje 3.: UNAPREĐENJE PREVENTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA TE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 •  
  • pripremu i provođenje vatrogasnih natjecanja  vatrogasnih vježbi na nivou Općine Žakanje
  • sufinanciranje značajnih obljetnica
  • organizaciju i provedbu propagandne aktivnosti glede unapređenja vatrogastva i zaštite od požara putem brošura, letaka i priopćenjima putem sredstava javnog priopćavanja
  • Održavanje vatrogasnih domova.
  • Organiziranje proslava, manifestacija, obljetnica i sl.
  • Ostale aktivnosti
 • Prioritetno područje 4.: OSTALE JAVNE POTREBE
  • Promicanje ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti
  • Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena
  • Unapređenje života osoba s invaliditetom
  • Promicanje religijske kulture
  • Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja
  • Sudjelovanje stanovnika u javnom životu,
  • Uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja
  • Promicanje pčelarstva i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
  • Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanje prirodnih i društvenih pravila.
  • Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
  • organiziranje proslava, manifestacija, obljetnica i sl. 

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 125.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00  kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je najkasnije do 30. studenog 2019. godine odnosno do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Pristigle prijave periodično će se pregledavat i ocjenjivat sukladno Okvirnom kalendaru provedbe natječajnog postupka iz Uputa za prijavitelje.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Natječaja, ali samo jedan projekt po prioritetnom području Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Žakanje te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr)

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA ŽAKANJE

ŽAKANJE 58

47 276 ŽAKANJE

"JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE: PRIORITETNO PODRUČJE (navesti broj prioritetnog područja za koji se podnosi prijava)"

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(9) Za dodatne informacije u svezi ovog Javnog natječaja potencijalni korisnici mogu se obratiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati:

- osobno na adresi Općine Žakanje

- telefonom 047/757-836

- e pošta: procelnik@opcina-zakanje.hr 


Prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga


Godišnji plan raspisivanja natječaja


Odluka o načinu raspodjele sredstava


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Žakanje u 2019. godini

Upute za prijavitelje


Obrazac opisa projekta

Obrazac proračuna projekta

Izjave

Obrazac izvještavanja o provedbi projekta


Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta


Obrazac Ugovora o financiranju programa/projekta

Opći uvjeti ugovora