Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje

07.11.2018

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti za provedbu postupka parcelacije i prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Žakanje (KLASA: 021-05/18-01/3, URBROJ: 2133/18-01-18-2 od 25. siječnja 2018.) i Odluke o izmjeni Suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Žakanje (KLASA: 021-05/18-01/3, URBROJ: 2133/18-01-18-6 od 07. lipnja 2018.), objavljuje se
 
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE ŽAKANJE
prikupljanjem pisanih ponuda
 
 1. Prodaje se poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Žakanje u naselju Žakanje, i to zemljište oznake k.č.br. 2876/2 površine 181 m2, k.o. Žakanje
 2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 3. Početna cijena zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 724,00 kn odnosno 4,00 kn/m2 .
 4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
 5. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti :
 • ime, prezime, OIB, ( fizička osoba ) ili naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),
 • oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu,
 • ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje,
 • izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja;
 te priložiti:
 • presliku osobne iskaznice i dokaz o državljanstvu (fizička osoba) ili izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (pravna osoba),
 • dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,
 1. Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Žakanje.
 2. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje, u zatvorenom omotu s naznakom „ ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj.“
 3. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.
 4. Otvaranje ponuda obavit će se 19. studenog 2018. godine u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Žakanje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.
 5. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.
 6. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na žiroračun Općine Žakanje  HR15 2400 0081 8530 0000 2, model: HR 68, PNB: 7706-OIB cjelokupni iznos  prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude.
 7. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama
 8. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.
 9. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na telefon  047/757-836 svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.