Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar-poljoprivredni redar

27.06.2018

Općina Žakanje raspisuje natječaj za prijem  službu na radno mjesto komunalni redar- poljoprivredni redar na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na predmetno radno mjesto:
-          Srednja stručna sprema ekonomskog, tehničkog, građevinskog, poljoprivrednog ili općeg smjera,
-          državni stručni ispit,
-          najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-          poznavanje rada na računalu
-          vozački ispit B kategorije

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-          životopis,
-          dokaz o stručnoj spremi - preslik svjedodžbe, uvjerenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
-          dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema niti jednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom,
-          dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslik uvjerenja ili svjedodžbe (ukoliko su kandidati položili državni stručni ispit),
-          preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o prijmu ili rješenja o rasporedu ili preslik potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući radno-pravni akt kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-          preslik važeće vozačke dozvole,
-          vlastoručno potpisanu pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) – izvornik (Obrazac izjave dostupan je na mrežnim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr)
-          vlastoručno potpisanu privolu da se osobni podaci kandidata mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja (obrazac privole dostupan je na mrežnim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje, s naznakom: »Za javni natječaj-komunalni redar- poljoprivredni redar«.

Na web-stranici Općine Žakanje: www.opcina-zakanje.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Žakanje na adresi u Žakanju, Žakanje 58, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Javni natječaj za prijem u službu

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja

Obrazac Izjave

Privola

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, br. 57/18, 27. lipnja 2018. godine na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8252175.html