Javni poziv o započinjanju postupka evidnetiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu

23.03.2018

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., općina Žakanje objavljuje

 JAVNI POZIV

kojim Općina Žakanje, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Žakanje, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

-       katastarska općina Bubnjarci, čestice 1642, 2359, 2362, 2364, 2366,

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesti izradit će ovlašteni inženjer geodezije Gordanka Đurić dipl. ing. geod, predstavnik tvrtke Geoprostor d.o.o., Ozalj, Kurilovac 10.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvide u geodetske elaborate izvedenog stanja, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Žakanje. Termin uvida bit će u utorak 27. ožujka 2018. u vremenu od 14 – 15 sati.