Javni natječaj za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje

08.03.2018

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik općine Žakanje“ broj 03/09, 01/13 i 01/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje dana 09. ožujka 2018. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje

 

Naziv radnog mjesta: Administrativni referent – 1 izvršitelj/ica

Opis poslova: Prima, razvrstava, otvara, signira poštu i podneske i upisuje ih u urudžbeni zapisnik; Otprema poštu i vodi potrebne evidencije za otpremu pošte; Vodi propisane očevidnike o aktima i o uredskom poslovanju; Vodi propisane kadrovske evidencije, Obavlja poslove arhive; U suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća i Odbora; Umnožava i slaže materijale za sjednice; Sudjeluje u izradi prijedloga odluka i ostalih općih akata, Piše zaključke i odluke sa sjednica, te samostalno izrađuje dopise, uvjerenja, izvješća i ugovore, Priprema i izrađuje Službeni glasnik Općine Žakanje; U suradnji s pročelnikom organizira i neposredno prati provedbu zakonskih odredaba po mjesnoj samoupravi i pruža stručnu pomoć u obavljanju njihovih poslova; U okvirima nadležnosti Općine obavlja upravne i druge stručne poslove u oblasti predškolskog odgoja, kulture, športa, tehničke kulture, školstva, dobrovoljnog vatrogastva, udruga građana, socijalne skrbi, Obavlja prijepis rukopisa i drugih tekstova i piše po diktatu; Umnožava raznu dokumentaciju za potrebe stranaka i obavlja ostale administrativne usluge strankama; Obavlja protokolarne potrebe za načelnika; Utvrđuje prijem stranaka za načelnika i prima poruke; Preusmjerava telefonske pozive; Vodi evidenciju pečata i štambilja; Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Opći uvjeti: Srednja stručna sprema upravnog smjera (SSS)

Posebni uvjeti: osnove poznavanja rada na računalu (Windows, Word, Excel, Powerpoint i Internet)

Cilj raspisivanja javnog natječaja za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravi odjel Općine Žakanje je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSLP(R)S).

Osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kandidati imaju obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od godinu dana od dana prijema u jedinicu lokalne samouprave.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

-      životopis,

-      presliku osobne iskaznice,

-      presliku svjedodžbe,

-      dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

-      uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci (uvjerenje o nekažnjavanju).

U jedinicu lokalne samouprave ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o državnim službenicima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno (osobno) ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim za javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr ) i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr ).

O rezultatima javnog natječaja kandidati / tkinje će biti obaviješteni dostavom Rješenja o prijmu izabranog kandidata u jedinicu lokalne samouprave.

Javni natječaj za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa