Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini

01.03.2018

Općinski načelnik Općine Žakanje raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini.

Udruge mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: 

 1. Razvoj sporta i rekreacije

2. Razvoj i promicanje kulture

3. Unapređenje preventivne zaštite id požara te organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

4. Ostale javne potrebe

Rok za podnošenje prijava je  najkasnije do 30. studenog 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom.

Prijava se dostavlja na adresu: OPĆINA ŽAKANJE, ŽAKANJE 58, 47276 ŽAKANJE, uz nazanku "Javni natječaj za udruge: Prioritetno područje __ (navesti broj prioritetnog područja)".


Javni najtečaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta

Obrazac proračuna projekta

Izjave

Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta

Obrazac Ugovora o financiranju programa/projekta

Opći uvjeti ugovora

Obrazac izvještavanja o provedbi projekta